Курс по Счетоводство

13/09/2016 - Less than a minute read

курс по счетоводствоКурс по счетоводство

КУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО С ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ в три модула

Непрекъснатото развитие и самоусъвършенстване на хората са в основата на човешкия прогрес. Днес в динамичния и забързан свят, добрия набор от различни професионални умения и компетенции е особено ценен. Именно заради това Алфабет Център организира курсове „Нова професия“, с които ще придобиете нови знания, които чертаят нови пътища на развитие.

 АЛФАБЕТ  ЦЕНТЪР Ви предоставя възможността да натрупате знания в сферата на счетоводството.

Модул Теория – същност и особености на счетоводната
отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви,
видове стопански операции, откриване, водене и
закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;

Модул Счетоводно отчитане – способи на счетоводно отчитане,
отчитане на собствения капитал,
отчитане на дълготрайни материални активи,
отчитане на получени и дадени под наем материални
дълготрайни активи, отчитане на материалите,отчитане на
доставчици и клиенти, отчитане на разплащателни сметки,
отчитане на ддс продукцията и стоките,
отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията,
отчитане на приходите и разходите и др. основни
моменти при приключването и разглеждане на документите
свързани със съставянето на годишния финансов отчет –
отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток ,
отчет за собствения капитал и приложения.
Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за
по-добро разбиране на предадения материал.

Работа със счетоводна програма- Практическа работа със
счетоводна програма, изготвяне на индивидуален сметкоплан и
въвеждане на данните за фирмата.

alfabet-logo

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „АЛФАБЕТ“ е учебен център, с над 19-годишен опит, като всекидневно утвърждаваме своя
авторитет, изграден с коректност, трудолюбие и професионализъм.

Tags: , ,